Datové typy - Vyvážený binární strom (AVL tree)

Pro různé účely jsem vytvářel různé datové typy. Některé z nich nejsou zase tak běžné, jak by se mohlo zdát. Například nerekurzivní (rekurzivní je jen jeho uvolnění) binární AVL strom. Zde je jedna jeho implementace v jazyce C.

AVL strom je samovyvažovací binární strom. Důležitost tohoto stromu tkví v jeho vyváženosti, která se od dokonale vyváženého binárního stromu liší maximálně o 45%, což matematicky dokázali pánové Adelson-Velsky a Landis.
Pokud v(n) je výška AVL-stromu s n uzly, potom platí

log(n+1) <= v(n) <= 1.44*log(n+2) - 0.328


Vlastnosti vrcholů AVL stromu

 • Vrchol má nejvýše dva potomky (je to binární strom).
 • V levém podstromu vrcholu jsou pouze vrcholy s menší hodnotou klíče (definice binárního vyhledávacího stromu).
 • V pravém podstromu vrcholu jsou pouze vrcholy s větší hodnotou klíče .
 • Délka nejdelší větve levého a pravého podstromu se liší nejvýše o 1 (výškové vyvážení).

Vyvažování AVL stromu

Vyvažování se provádí pomocí dvou procedur, při kterých se mění pořadí uzlů ve stromu. Procedurám se říká rotace, přičemž každá rotace má trochu zavádějící specifický název. Jednodušší rotace se nazývá "single rotation" a přesouvá dva uzly, složitější je pojmenována jako "double rotation" a přesouvá tři uzly.

Zdrojový kód AVL stromu v jazyce C

AVL strom byl implementován pro účely tabulky symbolů překladače programovacího jazyka IFJ09. Klíčem stromu je řetězec. Hodnotou je struktura tSymbol.

Obsah hlavičkového souboru

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
/* Chybové kódy */
#define ERR_AVL_MAX    2   /* počet možných chyb */
#define ERR_AVL_INIT   1   /* chyba při malloc */
#define ERR_AVL_KEY    2   /* chyba při malloc klíče */
 
/* Definice stavů */
#define BALANCE -1 /* podstromy jsou vyvážené */
#define LEFT   0 /* levý podstrom je vyšší */
#define RIGHT   1 /* pravý podstrom je vyšší */
#define SUBTREES 2 /* počet podstromů celkem */
 
/* Datové struktury */
typedef struct avl_tree_value {
 void * ptr;
 int type;
 char init;  /* příznak použití */
} tSymbol;
 
typedef struct avl_tree_node {
 char * key; /* klíč tabulky - řetězec */
 tSymbol * value; /* struktura hodnot tabulky symbolů */
 signed char height; /* stav výšky */
 struct avl_tree_node * sub[SUBTREES]; /* pole uzlů */
} tAVL;
 
/* Prototypy funkcí */
void tAVLError ( int error_code );
tAVL * tAVLInit ();
tSymbol * tAVLFind ( tAVL * tree, char * str );
int tAVLInsert ( tAVL ** tree, char * str, tSymbol * value );
void tAVLFree ( tAVL * tree );
 
void tAVL_balance_path(tAVL * path, char * str);
void tAVL_balance(tAVL ** top, char * str);
tAVL * tAVL_single_rot(tAVL ** top, int direction );
tAVL * tAVL_double_rot(tAVL ** top, int direction, int third );

Soubor definic funkcí

static int idcounter = 1;
 /**
 * Vypíše chybu při práci s AVL stromem na standardní chybový výstup
 * @param error_code Kód chyby
 */
void tAVLError ( int error_code ) {
  static const char* ERR_AVL_STRINGS[ERR_AVL_MAX + 1] = {
    "Unknown error",
    "AVL tree error: INIT",
    "AVL tree error: No memory for key"
  };
	 if (error_code <= 0 || error_code > ERR_AVL_MAX)
		  error_code = 0;
	 fprintf(stderr, "%s\n", ERR_AVL_STRINGS[error_code]);
}
 
 
/**
 * Inicializace AVL stromu
 * @return Prázdný AVL strom
 */
tAVL * tAVLInit()
{
  return NULL;
}
 
/**
 * Uvolnění AVL stromu
 * @param Strom k vymazání
 */
void tAVLFree(tAVL * tree)
{
  if (tree == NULL) return;
	 if (tree->sub[LEFT] != NULL) // vejdi do levého podstromu
    tAVLFree(tree->sub[LEFT]);
  if (tree->sub[RIGHT] != NULL) // vejdi do pravého podstromu
    tAVLFree(tree->sub[RIGHT]);
  idcounter = 0;
  free(tree->key); // uvolni paměť
  free(tree); // uvolni paměť
 
}
 
/**
 * Vyhledávání v binárním stromu
 * @param tree AVL strom určen k prohledání
 * @param str Vyhledávaný řetězec
 * @return Uzel s odpovídajícím klíčem
 */
tSymbol * tAVLFind(tAVL * tree, char * str)
{
 /*
  Klíčem je řetězec, proto používáme funkci strcmp, jejíž návratová
  hodnota může nabývat hodnot:
   -1 (nenalezeno, pokračuj směr vlevo),
   0 (nalezeno, vrať uzel) a
   1 (nenazeleno, pokračuj směr vpravo).
  Při naplnění proměnné next nemůže díky podmínce while nastat
  comparation == 0, tedy stačí zjistit zda comparation > 0.
 */
  int comparation;
  if (tree)
    comparation = strcmp(str, tree->key);
  while (tree && comparation) { /* vyhledávací cyklus */
    /* rozcestí vpravo|vlevo */
    int next = (comparation > 0 ? RIGHT : LEFT);
    tree = tree->sub[next]; /* přejdi na potomka */
    if (tree)
      comparation = strcmp(str, tree->key);
  }
  return tree ? tree->value : NULL;
}
 
/**
 * Vkládání do AVL stromu
 * @return 1 při úspěchu, 0 při neúspěchu
 */
int tAVLInsert ( tAVL ** tree, char * str, tSymbol * value )
{
  if (str == NULL) {
    char tmpstr[16];
    sprintf(tmpstr, "$%d", idcounter);
    idcounter++;
    str = malloc(sizeof(char) * strlen(tmpstr));
    if (str == NULL) {
      tAVLError(ERR_AVL_KEY);
      return 0;
    }
    strcpy(str, tmpstr);
  }
  /* node je ukazatel na uzel stromu,
    ttop je ukazatel na nevyvážený podstrom */
  tAVL * node = *tree, ** ttop = tree;
  /* optimalizace pro výkon, uložení výsledku porovnání */
  int comparation = 0;
  if (node)
    comparation = strcmp(str, node->key);
  while (node && comparation) {
    /* rozcestí vpravo|vlevo */
    int next = (comparation > 0 ? RIGHT : LEFT);
    if (node->height >= 0) /* narážíme na nevyvážený podstrom */
      ttop = tree; /* ulož kořen nevyváženého podstromu */
    tree = &node->sub[next]; /* přejdi na potomka */
    node = *tree; /* změň i pomocný ukazatel na strom */
    if (node)
      comparation = strcmp(str, node->key);
  }
  if (node) return 0; /* klíč již existuje */
  /* klíč nenalezen, ukládání klíče */
  node = malloc(sizeof(*node));
  if (node == NULL) { /* chyba alokace */
    tAVLError(ERR_AVL_INIT);
    return 0;
  }
  node->sub[LEFT] = NULL; /* nový uzel je prozatím list stromu*/
  node->sub[RIGHT] = NULL;
  node->height = BALANCE;
  node->value = value;
  node->key = str;
  /* klíč nám alokoval scanner, jen uložíme ukazatel
  malloc(strlen(str));
  if (node->key == NULL) {
    tAVLError(ERR_AVL_KEY);
    free(node);
    return 0;
  }
  else
    strncpy(node->key, str, strlen(str));*/
  *tree = node; /* ulož uzel do stromu */
  tAVL_balance(ttop, str); /* vyvaž strom */
  return 1;
}
 
 
/**
 * Druhý průchod stromem při vkládání. Upravuje vyváženost cesty
 * k přidanému uzlu tak, že kromě kořene zneváží všechny uzly.
 * @param path Cesta AVL stromu ( ergo uzel stromu )
 * @param str Hodnota klíče uzlu AVL stromu
 */
void tAVL_balance_path(tAVL * path, char * str)
{
  int comparation;
  if (path)
    comparation = strcmp(str, path->key);
  while (path && comparation) {
    int next = (comparation > 0 ? RIGHT : LEFT);
    path->height = next; /* vyvážení nastaveno dle směru ku klíči */
    path = path->sub[next];
    if (path)
      comparation = strcmp(str, path->key);
  }
}
 
/**
 * Vyvažování stromu. Pokud je strom u kořene nevyvážený, je třeba provést
 * rotaci a upravit vyvážení i na cestě ku klíči.
 * Rozhodování o rotaci probíhá ve třech krocích (first,second,third).
 * @param top Ukazatel na strom
 * @param str Hodnota klíče uzlu AVL stromu
 */
void tAVL_balance(tAVL ** top, char * str)
{
  if (!(*top)) return;
  tAVL * path = *top; /* Začněme od kořene */
  int first, second, third; /* stavy jednotlivých kroků */
  int comparation;
  /* Je-li strom u kořene vyvážený, uprav vyvážení na cestě ku klíči
   * a skonči.
   */
 
  if (path->height < 0) {
    tAVL_balance_path(path, str);
    return;
  }
  /* Kořen podstromu je nevyvážen. first udává stranu, která nese klíč.
   * Pokud first udává stranu kratší stranu podstromu, stačí jen upravit
   * vyvážení kořene a cesty ku klíči a skončit.
   */
  /* strcmp zde nevrátí nulu, protože top je přinejmenším rodič uzlu klíče
   * již před voláním funkce tAVL_balance */
  first = (strcmp(str, path->key) > 0 ? RIGHT : LEFT);
  if (path->height != first) {
    path->height = BALANCE; /* nevyvážený kořen nastav na vyvážený */
    tAVL_balance_path(path->sub[first], str);
    return;
  }
  /* Kořen podstromu je nevyvážen. second udává stranu potomka kořene, která
   * nese klíč. Je-li nevyváženost na stejné straně jako v kořeni, provedeme
   * přehození dvou uzlů (single rotation).
   */
  comparation = strcmp(str, path->sub[first]->key);
  if (comparation == 0)
    second = BALANCE;
  else
    second = (comparation > 0 ? RIGHT : LEFT);
  if (first == second) {
    /* rotace dvou uzlů - single */
    path = tAVL_single_rot(top, first);
    tAVL_balance_path(path, str);
    return;
  }
  /* Kořen podstromu je nevyvážen. third udává vyvážení prapotomka kořene
   * na cestě k uzlu klíče. Provede se rotace tří uzlů (double rotation).
   */
  path = path->sub[first]->sub[second];
  comparation = strcmp(str, path->key);
  if (comparation == 0)
    third = BALANCE;
  else
    third = (comparation > 0 ? RIGHT : LEFT);
  path = tAVL_double_rot(top, first, third);
  tAVL_balance_path(path, str);
}
 
/**
 * Provádí operaci "single rotation", tedy záměnu dvou uzlů a
 * přesuspořádání jimi tvořeného podstromu
 * @param top Kořen měněného podstromu
 * @param direction Směr rotace (0 = vlevo, 1 = vpravo)
 * @return Krajní dolní uzel zvoleného směru
 */
tAVL * tAVL_single_rot(tAVL ** top, int direction )
{
 /*
    B       D
    / \      / \
   A  D  =>  B  E
     / \    / \
    C  D   A  C
 */
  tAVL *B, *C, *D, *E; /* ukazatele na uzly */
  B = *top;
  D = B->sub[direction];
  C = B->sub[1 - direction];
  E = D->sub[direction];
  *top = D; /* novým kořenem je potomek stávajícího */
  D->sub[1 - direction] = B; /* který se stává potomkem nového kořene */
  B->sub[direction] = C; /* potomka D nahradí jeho potomek C */
  B->height = BALANCE;
  D->height = BALANCE;
  return E;
}
 
/**
 * Provádí operaci "double rotation" nad nevyváženým stromem.
 * @param top Kořen měněného podstromu
 * @param direction Směr rotace (0 = vlevo, 1 = vpravo)
 * @param third Vyvážení prapotomka
 * @return Uzel prapotomka
 */
tAVL * tAVL_double_rot(tAVL ** top, int direction, int third )
{
 /*
    B          _D_
   / \         /  \
   A  F        B   F
    / \   ===>  / \  / \
    D  G      A  C E G
   / \
   C  E
 */
  tAVL *B, *C, *D, *E, *F;
  B = *top;
  F = B->sub[direction];
  D = F->sub[1 - direction];
  C = D->sub[1 - direction];
  E = D->sub[direction];
  *top = D;
  D->sub[1 - direction] = B;
  D->sub[direction] = F;
  B->sub[direction] = C;
  F->sub[1 - direction] = E;
  D->height = BALANCE;
  B->height = BALANCE;
  F->height = BALANCE;
  if (third == BALANCE)
    return NULL;
  if (third == direction) {
    B->height = 1 - direction;
    return E;
  }
  else {
    F->height = direction;
    return C;
  }
}

Našli jste chybu nebo víte, jak strom vylepšit?

Napište to prosím zde do komentáře.