Etapy životního cyklu softwaru

Poznámky ze školy k vývoji softwaru, konkrétně o jednotlivých etapách v životním cyklu softwaru.

Osnova aneb co nás čeká

 1. Analýza a specifikace
 2. Návrh
  • Architektonický návrh
  • Podrobný návrh
 3. Implementace
 4. Testování
 5. Provoz a údržba

Analýza a specifikace

  Cíle:
 • Zisk požadavků a jejich transformace do strukturovné podoby, vymezení funkcionality
 • Studie vhodnosti - odhad zd je možné software vyvinout za daných podmínek
 • Analýza rizik - jsme schopni vytvořit produkt v požadované době a za předpokládanou cenu?
 • Plán akceptačního testování - jaké testy se provedou při předávání softwaru zákazníkovi
  Požadavky nejsou vždy jen funkční. Zákazník může mít i další typy požadavků:
 • Provozní - za jakých podmínek bude aplikace pracovat, správná doba odezvy, počet uživatelů systému zaráz
 • Systémové - stanovují například operační systém, na kterém aplikace poběží, vybavení počítače, nároky na pamět, bezpečnost atd.
 • Na rozhraní - jaké rozhraní bude systém používat a to nejen uživatelské(User Interface), ale i administrátorské apod. Rozhraní může být webové(jako www stránka), přenositelné dobře vypadající GUI...
 • Vývojového procesu - zákazník může požadovat vývoj na určité platformě či dodržování norem vývoje.
 • Legislativní - povinnosti ochrany osobních údajů nebo etické požadavky
  Problémy se získáváním požadavků
 • Vyřazení - s odstupem času se mění náhled na důležitost věcí, některé požadavky důležitosti nabydou, jiné ji ztratí
 • Zkreslení (deformace) - výklad informace může být zavádějící
 • Zobecnění - příliš dlouhé věty se mohou zdát nepravdivé

Metody používané RUP

Specifikace

RUP (Rational Unified Process) používá pro určení funkčních požadavků na systém Use Case Diagramy (Diagramy případů užití) a spolu s nimy také jednotlivé detaily případů užití.

Analýza

  Používají se tyto typy diagramů
 • Analytické třídy - pouze identifikují entity a vztahy
 • Objektové diagramy - zachycují konkrétní vztahy instancí tříd
 • Analytické balíčky - návrhová dekompozice systému
 • Diagramy interakce - vztahy tříd nebo jejich instancí
 • Sekvenční diagramy - časová posloupnost předávání zpráv

Analýza dat

Data Flow Diagram (DFD)

Na první pohled vypadá jako Use Case Diagram, ovšem jedná se o strukturální návrh zachycující také data, která proudí v jednotlivých funkcích. DFD je hiearchický návrh a může tedy zobrazovat více vrstev systému, například interakci uživatele, ale i jednotlivé funkce strukturálního programování.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Modeluje data v klidu, tedy ta, která jsou v systému uložena když se systém nepoužívá nebo je úplně vypnut. Skládá se z entitních a vztahových množin, určitými formamy abstrakce dat. Každá entita z entitní množiny je určena atributy. Atributy jsou vlastnosti, které nás v daném kontextu entity zajímají. Každá entitní množina má speciální atribut zvaný primární klíč, který od sebe jednoznačně odlišuje entity a který je v rámci entitní množiny jedinečný. Mezi entitními množinami vznikají vztahy (unární, binární, ...), kde každá entita může figurovat 0-krát až N-krát. Potom minimální počet entit ve vztahu nazýváme členstvím a maximální počet entit ve vztahu kardinalitou.