Program XML Query

Program XML Query v jazyce Python vznikl jako školní projekt z předmětu Principy programovacích jazyků a OOP. Zde jeho zadání, popisný text k vypracované implementaci a implementace v jazyce Python.

Zadání

Skript provádí vyhodnocení zadaného dotazu, jenž je podobný příkazu SELECT jazyka SQL, nad vstupem ve formátu XML. Výstupem je XML obsahující elementy splňující požadavky dané dotazem. Dotazovací jazyk má zjednodušené podmínky a syntaxi.

Dotazovací jazyk

Neformální zápis struktury dotazovacího jazyka

SELECT element LIMIT n FROM element|ROOT WHERE condition ORDER BY element|attribute ASC| DESC

Celá bezkontextová gramatika

 • neterminály jsou úhlových závorkách
 • <QUERY> je startující neterminál
 • tokeny jsou odděleny bílým znamek
 • jazyk je case-sensitive
 • Priorita operátorů (od nejvyšší): NOT, AND, OR
 • AND a OR jsou levě asociativní
<QUERY> --> SELECT element <LIMITn> FROM <FROM-ELM> <WHERE-CLAUSE> <ORDER-CLAUSE>
<LIMITn> --> empty
<LIMITn> --> LIMIT number
<FROM-ELM> --> element
<FROM-ELM> --> ROOT
<WHERE-CLAUSE> --> empty
<WHERE-CLAUSE> --> WHERE <CONDITION>
<CONDITION> --> ( <CONDITION> )
<CONDITION> --> NOT <CONDITION>
<CONDITION> --> <CONDITION> AND <CONDITION>
<CONDITION> --> <CONDITION> OR <CONDITION>
<CONDITION> --> <ELEMENT-OR-ATTRIBUTE> <RELATION-OPERATOR> <LITERAL>
<LITERAL> --> string
<LITERAL> --> number
<RELATION-OPERATOR> --> CONTAINS
<RELATION-OPERATOR> --> =
<RELATION-OPERATOR> --> >
<RELATION-OPERATOR> --> <
<ELEMENT-OR-ATTRIBUTE> --> element
<ELEMENT-OR-ATTRIBUTE> --> attribute
<ORDER-CLAUSE> --> empty
<ORDER-CLAUSE> --> ORDER BY <ELEMENT-OR-ATTRIBUTE> <ORDERING>
<ORDERING> --> ASC
<ORDERING> --> DESC


Lexémy

empty je prázdný řetězec. number je celé číslo v běžném 32-bitovém celočíselném rozsahu implementačního jazyka. element je identifikátor elementu jazyka XML bez ohraničující úhlových závorek. attribute je identifikátor atributu se znamek @ na začátku jako prefix. string je řetězec zapsaný v uvozovkách, který neobsahuje žádné netisknutelné znaky, escape sekvence, konec řádku ani uvozovky.

Sémantika dotazovacího jazyka

Dotaz v klauzuli FROM definuje zdrojový element (viz neterminál <FROM-ELM>), kde se následně hledají vnořené výstupní elementy z klausule SELECT, které splňují podmínky dané v klauzuli WHERE. Poté může být výsledný seznam elementů seřazen klausulí ORDER BY a ořezán omezením LIMIT na požadovaný maximální počet elementů.
Hledání zdrojového elementu se provádí do hloubky, dokud se nenarazí na první výskyt zdrojového elementu, kde bude prováděno další zpracování (již se neuvažuje další nepřekrývající zdrojový element jinde na vstupu). Vzájemné zanoření totožných výstupních elementů není řešeno. Výstupní element může být pokaždé zanořen do jiné úrovně ve zdrojovém elementu (nepřekrývajícím způsobem). Klíčové slovo ROOT zastupuje virtuální kořenový element zastupující celý XML dokument, který pak obsahuje skutečný kořenový element. Entita z podmínky v klauzuli WHERE se hledá opět do hloubky po první svůj výskyt. Není-li tato entita v aktuálně kontrolovaném výstupním elementu nalezena nebo je její první výskyt špatného typu, je výsledek porovnání (viz neterminál <RELATION-OPERATOR>) nepravdivý.
Výstupní elementy jsou na výstup kopírovány v nezměněné podobě (včetně všech atributů, hodnot a podelementů), případně obaleny kořenovým elementem v závislosti n parametrech skriptu.
V případě kolize jmen atributů nebo elementů je uvažován první načtený.

Parametry programu

 • --help nápověda programu
 • --input=filename.ext zadaný vstupní soubor ve formátu XML (pokud chybí, čte se standardní vstup)
 • --output=filename.ext zadaný výstupní soubor ve formátu XML (pokud chybí, píše se na standardní výstup)
 • -q=query zadaný dotaz v dotazovacím jazyce
 • -qf=filename.ext dotaz v dotazovacím jazyce zadaný v externím textovém souboru (nelze kombinovat s -q
 • -n negenerovat XML hlavičku na výstup skriptu
 • -r=element jméno párového kořenového elementu obalující výsledky


Popis vypracované implementace

Pro XML Query byl zvolen Python jako implementační jazyk. Python nutí důsledně dodržovat určitou kulturu psaní zdrojového kódu, čímž kód získává napohled hezkou a dobře čitelnou strukturu. Také více vybízí k používání objektově orientovaného paradigma. Objektově orientovaný přístup skript XML Query využívá přinejmenším k blokovému uspořádání jednotlivých dekompozičních částí návrhu a mnoho potenciálu objektového programování tak zůstává nevyužito. Důvodem je především snaha o zachování jednoduchosti.

Z hlediska dekompozice byl program v návrhu rozdělen na tři části a to na získání a zpracování vstupních parametrů a dotazovacího jazyka, dále hledání, filtrování a řazení dat a jako poslední část výstup výsledku předchozí části. Tato dekompozice zůstala zachována jen částečně, jelikož výstup výsledků se ukázal implementačně jednoduchý a jakákoliv snaha jej někam začleňovat by program znepřehlednila. Naopak vstup a zpracování parametrů se ukázaly jako hodny státi se soběstačnou jednotkou, neboť se kvůli nestandardnímu parametru –qf nemohl (nebo jen s potížemi) použít modul getopt. Výsledkem je program sestávající ze tří tříd pro objekty, jež vycházejí z dekompozice programu, dále z pomocné struktury a jednoho funktoru pro snadné výpisy chyb a ukončení programu.

1. část programu: zpracování vstupních parametrů, třída OptionHandler

Jak bylo řečeno, jedná se o část, která se díky výskytu nestandardních vstupních parametrů stala samostatnou jednotkou, respektive třídou. Jedná se ovšem o velmi jednoduchou třídu, která si vystačí s jedním atributem a jednou metodou. Veškerou práci vykoná konstruktor, jehož úkolem je naplnit slovník přepínačů a parametrů. Použita je, stejně jako v předešlém skriptu, metoda regulárních výrazů nad řetězcem všech parametrů ve tvaru, jak je zapsal uživatel, zkracující s každým dalším parametrem řetězec, takže úspěšné vyhodnocení parametrů je ekvivalentní prázdnému řetězci parametrů na konci metody. V případě skriptu XML Query si však tato metoda žádá podmínku vyhodnocení parametru -q až na samém konci zpracování, neboť jedině tak je zaručen vstup celého dotazu do programu. Přístup ostatních objektů k parametrům program zajišťuje zpráva get().

2. část programu: parsování dotazu, třída Query

Vstupní dotaz se samozřejmě musí zkontrolovat, je-li syntakticky správný, a je třeba jej přeložit do jazyka Python. Dotaz je rozdělen na část čitelnou v regulárním výrazem a část nečitelnou regulárním výrazem. Zatímco první část je jednoduše a rychle zpracována pomocí prostředků jazyka Python pro regulární výrazy, druhá část vyžadovala složitější syntaktickou analýzu. Byla implementována precedenční analýza za pomoci precedenční tabulky pro vyskytující se logické operátory a za pomoci zásobníku. Vstupní řetězec je tokenizován regulárními výrazy přímo za běhu precedenční analýzy. Jednotlivé nalezené podmínky dotazu jsou uloženy do struktury Condition, složené podmínky jsou vkládány v prefixové notaci do polí libovolně do sebe zanořených. Precedenční analýza je implementována v privátní metodě třídy Query. Kromě této metody zde existuje již jen přístupová metoda get(), která vrací datovou strukturu jazyka Python, slovník, naplněnou informacemi z dotazu.

3. část programu: získání požadovaných dat z XML souboru, třída QuerySearch

Získávání dat z XML se na první pohled zdá jako velký problém, avšak jazyk Python jej svými předprogramovanými funkcemi výrazně ulehčuje. Ze dvou přístupů k XML datům, které knihovna jazyka nabízí, byl zvolen přístup DOM, respektive jeho implementace v modulu xml.dom.minidom. Výhody a nevýhody tohoto přístupu jsou snadno zjistitelné z jiných zdrojů, proto je netřeba podrobněji rozebírat. Je potřeba zmínit snad jen to, že DOM má velké vyjadřovací schopnosti, které jsou ovšem vykoupeny paměťovou náročností. Jinými slovy s rostoucím objemem XML souboru rostou i nároky na paměť procesu, takže program má jistou, na parametrech počítače závislou, hranici, po jejímž překročení se stává hůře použitelným. Omezení je odstranitelné volbou a implementací jiného přístupu k datům. Třída přebírá jako parametr slovník s dotazem, jak jej definuje třída Query a podle něj a za pomocí předprogramovaných funkcí prochází data. Ta jsou nejdříve načtena všechna a poté postupně filtrována tak, aby nakonec zbyla jen data uživatelem požadovaná. Děje se tak i pomocí tří privátních metod pojmenovaných pomocí klausulí dotazovacího jazyka. Z těchto tří metod za zmínku stojí alespoň metoda _where(), kde je rekurzívně implementováno filtrování vnořenými logickými podmínkami. Jejich implementace nebyla těžká a stačilo se nad problémem trochu zamyslet, o čemž více vypoví samotný zdrojový kód. Ani v této třídě nechybí metoda pro přístupovou zprávu get().

Instance všech tří tříd jsou použity v bloku kódu představující hlavní běh programu. Na stejném místě je prováděn výpis výstupu programu.

Implementace programu v jazyce Python

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import xml.dom.minidom as xd
import re, sys, string, os


"""
  Error hanler for this program
"""
class Error:

  def __init__(self, msg):
    print >> sys.stderr, "Error: %s" % msg
    sys.exit(1)

# End of class Error


"""
  Program parameters hanler
"""
class OptionHandler:

  def __init__(self):
    # initialite default values of all options
    self.options = dict(nohead  = False,
              input  = sys.stdin,
              output  = sys.stdout,
              query  = '',
              rootelem = '')

    args = ' ' + ' '.join(sys.argv[1:]) # join all together

    # HELP parameter
    reg = re.compile(r" --help")
    if reg.search(args) is not None:
     args = reg.sub('', args)
     if args is not '': # other stuff passed
      Error("no more parameters with --help allowed")
     print "Program XML Query"
     print "Usage: xqr.py -q='query'|-qf=file.ext [OPTIONS]";
     print "\nParameters (only one at time allowed)";
     print "-q='query'\t\tQuery (without '')";
     print "-qf=file.ext\t\tExtern file with query";
     print "\nAvailable options:";
     print "--input=file1.ext\tInput XML file";
     print "--output=file2.ext\tOutput XML file";
     print "-r=root-element\t\tName of the element to wrap result";
     print "-n\t\t\tNot to generate XML header";
     print "\nOther controls:\n--help\t\t\tThis message\n";
     sys.exit(0)

    # NOHEAD option
    reg = re.compile(r" -n")
    if reg.search(args) is not None:
      self.options['nohead'] = True
      args = reg.sub('', args)

    # ROOTELEM option
    reg = re.compile(r" -r=(\S+)")
    rem = reg.search(args)
    if rem is not None:
      self.options['rootelem'] = rem.group(1)
      args = reg.sub('', args)

    # INPUT file option
    reg = re.compile(r" --input=(\S+)")
    rem = reg.search(args)
    if rem is not None:
     try: # change input file handler
      self.options['input'] = open(rem.group(1))
     except:
      Error("problem with input file")
     args = reg.sub('', args)

    # OUTPUT file option
    reg = re.compile(r" --output=(\S+)")
    rem = reg.search(args)
    if rem is not None:
     try: # change output file handler
      self.options['output'] = open(rem.group(1), "w")
     except:
      Error("problem with output file")
     args = reg.sub('', args)

    # QUERY file option
    reg = re.compile(r" -qf=(\S+)")
    rem = reg.search(args)
    if rem is not None:
     try: # open, read whole query and close
      fileobj = open(rem.group(1))
      self.options['query'] = fileobj.read()
      fileobj.close()
     except:
      Error("problem with query file input")
     args = reg.sub('', args)

    # QUERY parameter option (must be proceed last)
    reg = re.compile(r" -q=(.*)")
    rem = reg.search(args)
    if rem is not None:
      if self.options['query'] is not '':
        Error("two queries defined")
      self.options['query'] = rem.group(1)
      args = reg.sub('', args)

    # invalid parameters check
    if args is not '':
     Error("unknown or wrong parameters input (run with --help)")


  # returns options dictionary
  def getoptions(self):
    return self.options

# End of class OptHandler


"""
  Condition structure of WHERE-CLAUSE
"""
class Condition:

  def __init__(self, val, op, lit):
    self.operator = op
    if lit[0] == '"': # literal is string
     self.literal = lit[1:-1]
    else: # literal is number
     if op == 'CONTAINS':
      Error("Operator CONTAINS accept only string literal");
     self.literal = float(lit)
    if val[0] == '@': # value is attribute
      self.type = 'attribute'
      self.id = val[1:]
    else: # value is element
      self.type = 'element'
      self.id = val

# End of class Condition


"""
  Holding XML query in a right way
"""
class Query:

  # most of work is done in constructor
  def __init__(self, querystring):
    # set option query arguments to None
    self.query = dict(limit=None, where=None, order=None)

    # REGEXP of query
    qr="SELECT\s+(\S+)\s+(.+\s)?FROM\s+(\w+)(\s+WHERE.*?)?(\s+ORDER.*)?\s*$"

    reg = re.compile(qr)
    rem = re.match(reg, querystring)
    if rem is not None:
     self.query['select'] = rem.group(1)
     self.query['from'] = rem.group(3)

     # parsing LIMIT query option
     if rem.group(2) is not None:
      relimit = re.search(r"LIMIT\s+(\d+)\s+", rem.group(2))
      if relimit is not None:
       self.query['limit'] = relimit.group(1)
      else:
       Error("wrong LIMIT definition")

     # parsing WHERE query option
     if rem.group(4) is not None:
      self.query['where'] = self._where(rem.group(4))
      # integer or None can be returned if wrong WHERE clause
      if self.query['where'] is None \
      or type(self.query['where']) == type(1):
       Error("WHERE-CLAUSE is not valid")

     # parsing ORDER query option
     if rem.group(5) is not None:
      self.query['order'] = self._order(rem.group(5))
      if self.query['order'] is None:
       Error("ORDER-CLAUSE is not valid")

    else: # rem is None
     Error("input query is not valid")


  # WHERE-CLAUSE parser
  def _where(self, wherestring):
    reg = re.compile("^\s+WHERE\s(.*)$") # gets condition
    rem = reg.match(wherestring)
    try:
     cond = rem.group(1) # save condition input string
    except:
     return None

    # creating of Condition class by parsing ONE contition
    def getCondition(cstr):
      regc = re.compile(
      '^\s*(@?\w+)\s+(CONTAINS|=|>|<)\s+(\\"\w+\\"|\d+|\\"\\")')
      rec = regc.match(cstr)
      try: # to create Condition
       C=Condition(rec.group(1),rec.group(2),rec.group(3))
      except:
       return None
      return (C, regc.sub('',cstr))

    ##
    ## nested condition PARSER
    ##
    # parsing table
    #   0  1  2  3  4  5  6
    #   NOT AND OR (  )  C  $
    pt = [['<','>','>','<','>','<','>'], # NOT
       ['<','>','>','<','>','<','>'], # AND
       ['<','<','>','<','>','<','>'], # OR
       ['<','<','<','<','=','<','' ], # (
       ['' ,'>','>','' ,'>','' ,'>'], # )
       ['' ,'>','>','' ,'>','' ,'>'], # C
       ['<','<','<','<','' ,'<','' ]] # $
    # help: pt[row][column]
    #list of regexps for tokenization
    reguls = [re.compile("^\s*NOT\s"),
         re.compile("^\s+AND\s"),
         re.compile("^\s+OR\s"),
         re.compile("^\s*\("),
         re.compile("^\s*\)")]
    stack = [6]  # incializing stack with $
    sterm = 6   # top term on the stack
    interm = None # input token
    C = None   # condition handler
    while True:  # parsing cycle
      action = ''
      for i in range(7): # range of terms
       interm = i
       action = pt[sterm][interm]
       if i == 5: # condition found
        ctuple = getCondition(cond)
        if ctuple is not None:
          cond = ctuple[1]
          C = ctuple[0]
          break
       elif i != 6: # term found
        if reguls[i].match(cond):
         if action != '>':
          cond = reguls[i].sub('', cond)
         break
       # else i == 7 => interm == 6 => end of input
      if sterm == interm and sterm == 6:
        break

      if action == '':
       Error("syntax error in WHERE-CLAUSE")
      elif action == '=':
       stack.append(interm)
      elif action == '<':
       pos = len(stack) - 1
       stack.append('<')
       # look for top term in the stack
       while type(stack[pos]) != type(1) and pos > 0:
         stack[pos + 1],stack[pos] = stack[pos],stack[pos + 1]
         pos -= 1
       stack.append(interm)
      elif action == '>':
       R = ''
       Cs = []
       while stack[-1] != '<': # look for top '<'
         symbol = stack.pop() # get top symbol
         if type(symbol) == type(1): # term found
          if symbol == 5: # apply fifth grammar
           stack.insert(-1,C)
           break # and nothing more to do
          R = str(symbol) + R # else write term to the string
         else: # nonterm found
          Cs.append(symbol)
          R = '-' + R # write substitute symbol
       stack.pop()
       # grammar search
       if R == '0-':
         stack.append(['N', Cs.pop()])
       elif R == '3-4':
         stack.append(Cs.pop())
       elif R == '-1-':
         stack.append(['A', Cs[0], Cs[1]])
       elif R == '-2-':
         stack.append(['O', Cs[0], Cs[1]])
      # top term search
      pos = len(stack) - 1
      while type(stack[pos]) != type(1):
        pos -= 1
      sterm = stack[pos]
      # end of while True
    return stack.pop() # final nested condition on the top


  # ORDER-CLAUSE parser
  def _order(self, orderstring):
    reg = re.compile("^\s+ORDER BY\s(.*)$") # gets clause
    rem = reg.match(orderstring)
    try:
     clause = rem.group(1)
    except:
     return None
    # parse clause
    order = dict(element=None, attribute=None)
    reg = re.compile("(@?\w+)\s+(ASC|DESC)$")
    rem = re.match(reg, clause)
    if rem is None:
     return None
    else:
     order['by'] = rem.group(2)
     atrelem = rem.group(1)
     if atrelem[0] == '@':
      order['attribute'] = atrelem[1:] # do not include '@'
     else:
      order['element'] = atrelem
    return order


  # returns query dictionary
  def get(self):
    return self.query

# End of class Query


"""
  XML search machine
"""
class QuerySearch:

  def __init__(self, doc, query):
    self.x = xd.parse(doc)
    self.q = query
    self.elements = []
    # analyzing input query dictionary
    if self.q['from'] == 'ROOT':
     self.root = [self.x.documentElement]
     if self.x.documentElement.tagName == self.q['select']:
      self.elements = [self.x.documentElement]
    else:
     self.root = self.x.getElementsByTagName(self.q['from'])
    # getting all of selected elements
    if not self.elements:
     for node in self.root:
      self.elements.extend(node.getElementsByTagName(self.q['select']))
      break # ONLY FIRST ELEMENT
    # filter unwanted elements
    if self.q['where'] is not None:
     self.elements = self._where(self.q['where'], self.elements)
    # sorting
    if self.q['order'] is not None:
     self._order(self.q['order'])
    # cutting
    if self.q['limit'] is not None:
     self._limit(self.q['limit'])


  # effective filtering
  def _where(self, where, elements):

    # condition choise evaluating
    def condition(xvalue, op, value):
      # this operator work only for numbers
      if type(value) == type(' '):
       if op == 'CONTAINS':
        if xvalue.rfind(value) != -1:
         return True
       val = xvalue
      else:
       try: # recognize number or its False for default
        val = float(xvalue)
       except:
        return False
      # those operators works for string and numbers too
      if  op == '=':
        return val == value
      elif op == '>':
        return val > value
      elif op == '<':
        return val < value
      return False

    # only one Condition to apply
    if type(where) != type([]):
     found = []
     if where.type == 'element':
      for el in elements:
       # filtering selected elements
       if el.tagName == where.id:
        xvalue = el.firstChild.data
        if condition(xvalue, where.operator, where.literal):
         found.append(el)
        continue
       # filtering nested elements
       try:
        for node in el.getElementsByTagName(where.id):
         xvalue = node.firstChild # get element input
         if not xvalue.hasChildNodes():
          if condition(xvalue.data, where.operator, where.literal):
           found.append(el)
         break
       except:
        pass
     else: # where.type == 'attribute'
      for el in elements:
       # filtering selected elements
       if el.hasAttribute(where.id):
        xvalue = el.getAttribute(where.id)
        if condition(xvalue, where.operator, where.literal):
         found.append(el)
         continue
       # filtering nested elements
       for subel in el.getElementsByTagName('*'):
        if subel.hasAttribute(where.id):
         xvalue = subel.getAttribute(where.id)
         if condition(xvalue, where.operator, where.literal):
          found.append(el)
          break
     return found

    # logical operator must by applied
    elif type(where[0]) == type(' '):
     if  where[0] == 'A': # AND operator
      # filter result of first filter
      return self._where(where[2], self._where(where[1], elements))

     elif where[0] == 'N': # NOT operator
      unwanted = self._where(where[1], elements)
      # look, i can do nice filter too ;)
      return [e for e in elements if e not in unwanted]

     elif where[0] == 'O': # OR operator
      duplicates = self._where(where[1], elements)
      duplicates.extend(self._where(where[2], elements))
      return list(set(duplicates)) # my little uniq

    # array of conditions appeared
    else:
     return _where(where[0], elements)


  # elements sorting
  def _order(self, order):
    orderlist = [] # for tuples like (data, element)
    if order['element'] is not None:
     for el in self.elements:
      # sorting selected elements
      if el.tagName == self.q['select']:
       orderlist.append((el.firstChild.data, el))
       continue
      # sorting nested elements
      try:
       for node in el.getElementsByTagName(order['element']):
        value = node.firstChild
        if not value.hasChildNodes():
          orderlist.append((value, el))
        break
      except:
        pass
    elif order['attribute'] is not None:
     for el in self.elements:
      if el.hasAttribute(order['attribute']):
        # sorting selected elements
        value = el.getAttribute(order['attribute'])
        orderlist.append((el.getAttribute(order['attribute']), el))
        continue
      # sorting nested elements
      for subel in el.getElementsByTagName('*'):
       if subel.hasAttribute(order['attribute']):
        value = subel.getAttribute(order['attribute'])
        orderlist.append((value, el))
        break
    # ordering tuples by element's data
    try:
     orderlist.sort(key=lambda x: x[0].firstChild)
    except:
     orderlist.sort(key=lambda x: x[0])
    # BY DESC or ASC
    if order['by'] == 'DESC':
     orderlist.reverse()

    # fill sorted elements back
    self.elements = [x[1] for x in orderlist]


  # very easy limit
  def _limit(self, limit):
    self.elements = self.elements[:int(limit)]


  # returns query dictionary
  def get(self):
    return self.elements

# End of class QuerySearch


"""
  # MAIN #
"""
if __name__ == '__main__':
 opt = OptionHandler().getoptions() # program parameters parsing
 query = Query(opt['query']).get() # query parsing

 # OUTPUT
 #
 if not opt['nohead']: # HEAD?
  print >> opt['output'], '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'

 if opt['rootelem'] is not '': # ROOT ELEMENT?
  print >> opt['output'], ''.join(["<", opt['rootelem'], ">"])

 ### getting and writing results
 for element in QuerySearch(opt['input'],query).get():
  print >> opt['output'], element.toxml()
 ###

 if opt['rootelem'] is not '': # /ROOT ELEMENT?
  print >> opt['output'], ''.join(["</", opt['rootelem'], ">"])
 #
 # END of OUTPUT

 # closing of opened files
 if opt['output'] != sys.stdout:
  opt['output'].close()
 if opt['input'] != sys.stdin:
  opt['input'].close()

# End of program xqr.py