Příklady na Booleovy algebry

Dva příklady k tématu Booleových algeber.

Příklad 1.

V Booleově algebře (X, plus v kroužku, krat v kroužku, ', 0, 1) dokažte:

    y <= x' <=> x krat v kroužku y = 0
    y >= x' <=> x plus v kroužku y = 1

Řešení

1. Protože y <= x', potom musí platit, že x' krat v kroužku y = y. Potom x krat v kroužku (x' krat v kroužku y) = 0 a po použití asociativního zákona (x krat v kroužku x' ) krat v kroužku y = 0, ale (x krat v kroužku x' = 0, tedy 0 krat v kroužku y = 0 a proto také x krat v kroužku y = 0.

2. Obdobně jako u 1. Je-li y >= x', potom x' plus v kroužku y = y. Dosadíme za y do první rovnice a vidíme, že x plus v kroužku (x' plus v kroužku y) = 1. Takže (x plus v kroužku x') plus v kroužku y = 1 (podle asociativního zákona) a zároveň platí (x plus v kroužku x') = 1, tedy 1 plus v kroužku y = 1. Netřeba dodávat, že x plus v kroužku y = 1.

Vysvětlivky

plus v kroužku je operace spojení.
krat v kroužku je operace průsek.
x' je komplement (doplněk) k x.
0 je nejmenší prvek algebry a 1 je největší prvek algebry.

Příklad 2.

Nechť X = { 1, 2, 5, 7, 14, 10, 35, 70 }. Položme x plus v kroužku y = nsn(x, y), x krat v kroužku y = NSD(x, y) a x' = 70/x pro všechna x, y je prvkem X. Dokažte, že (X, plus v kroužku, krat v kroužku, ', 1, 70) je Booleova algebra. Nakreslete její Hasseův diagram.

Řešení

Booleova algebra je vlastně Booleův svaz, kde si operací plus v kroužku představíme spojení a operací krat v kroužku průsek. Stejně jako ostatní svazy i tento má svůj Hasseův diagram.
Hasseův diagram pro Booleovu algebru.
Tento diagram je očividně izomorfní s diagramem pro svaz všech podmnožin tříprvkové množiny:
Hasseův diagram podmnožin třiprvkové množiny.
O svazu podmnožin tříprvkové množiny víme, že je komplementární, distributivní, takže i modulární. Je Booleovský. Svaz izomorfní se svazem podmnožin tříprvkové množiny je tedy také Booleovský. Dokonce počet prvků tohoto svazu je třetí množina dvou.
Důkaz se ovšem dá provést dokázáním všech axiomů Booleových algeber. Musí platit asociativita, komutativita, distributivnost, absorbce a idempotence, stejně jako věty o komplementaritě a věta o největším a nejmenším prvku.

Poznámka

Věta o komplementaritě:
x plus v kroužku x' = 1 x krat v kroužku x' = 0
neboli z příkladu: nsn(x, x') = 70 NSD(x, x') = 1
Věta o nejmenším a největším prvku:
x plus v kroužku 0 = x x krat v kroužku 1 = x
opět vezmeme-li operace a prvky z příkladu:
nsn(x, 1) = x NSD(x, 70) = x

Vysvětlivky

nsn ... nejmenší společný násobek
NSD ... největší společný dělitel