Karmajoga

Cesta k realizaci stavů absolutna pomocí správného konání

K této realizaci ovšem nepřispívají všechny činy, ale pouze činy nesobecké; ty, které jsou vykonávány bud k poctě Boha, nebo se zřetelem na to, aby prospěly jiným bytostem. Činnost, které se člověk dopouští s myšlenkami na vlastní osobní prospěch, karmajóga neschvaluje, a to ani tehdy, kdyz ji člověk omlouvá přesvědčením, že je to činnost z povinnosti. Očišťující nebo od následků karmy oproštující činnost je taková, jíž se člověk dopouští třeba proto, aby nebyl nečinný. Nebo činnost podmíněná poznáním, že nečinnost vede k duševnímu otupění a psychickému úpadku. Také činnost pramenící z poznání, že stavy pocházející z nečinnosti, jsou právě opačné, než jóga schvaluje. Tato idea karmajógy svědčí o tom, že základem jógy není pasivita. Jóga je psychologická škola, jejímž hlavním záměrem je vystupňovat energičnost; její pomocí se mají vyvážit překonávající a posléze člověka si podrobující energetické tlaky zevního světa. Přitom karmajóga nejlépe dokazuje, že jóga především neschvaule to, aby člověk žil v kontaktu se světem jako chtivý tvor, nebot takovýto způsob živote vede k otroctví a strastem jimíž trpí celá lidská společnost.

Cesta odevzdání plodů činů

"Člověk se neosvobodí od činů tím, že nebude činy konat, ani nedojde naplnění tím, že se pouze vzdá života ve světě." Bhagavadgíta 3.4.

Člověk se nikdy nemůže naprosto osvobodit od činnosti, protože jeho tělo vždy potřebuje minimálně potravu a nějaký příbytek. Poselství karmajógy nás učí vykonávat veškeré povinnosti, ale nelpět na výsledku. Vykonejme vše, co vykonat musíme. Co však z této činnosti vzejde, to nemůžeme nikdy úplně přesně určit, a proto to nechme na Bohu. Pouze takto nezažijeme zklamání a osvobodíme se ze závislosti na hmotném světě, jehož součástí je naše tělo.

Pro osvobozenou bytost není důvod nějaký čin vykonat ani není důvod čin nevykonat. Pokud však jde o povinnost, je nutno ji vykonat. Nevykonání povinnosti nevědomým je zbabělost a posiluje ego, nevykonání povinnosti osvobozeným dává špatný příklad a vnáší zmatek do mysli lidem nevědomým. Není důvod nemít majetek či nepřijímat zisk z činnosti. Vždy však mějte na paměti, že vše ve světě je dočasné, a proto vše odevzdejte radostně Bohu dříve, než o to bolestně přijdete. Objektivně se nic nezmění, ale vnitřně budete mnohem šťastnější a svobodnější.

Co jsou povinnosti? Povinnost je správná starost o rodinu, rodiče, děti, starost o své vlastní tělo. Povinností je dobře vykonávat své povolání, které mne živí a je užitečné okolním lidem. Povinností je dobročinnost a hledání moudrosti. Vykonávejme vše tak dobře, jak to jen lze. Neočekávejme nic od okolního světa, protože jen tak se vyhneme zklamání. Věřme v Boha a spolu s cestou oddanosti hledejme naplnění svého života v něm.